Bent u op zoek naar iemand die

U ondersteunt in uw contacten met uw zorgverleners.

Uw persoonlijke belangen op gebied van uw zorg goed vertegenwoordigt.

U helpt bij het maken van belangrijke keuzes als: wel of niet verhuizen, andere medicatie, keuze van zorgaanbieder enz.

Dan is mentorschap wellicht iets voor u. Mijn opgedane kennis en ervaring in de gezondheidszorg wil ik graag inzetten om voor u een daadkrachtige en enthousiaste mentor te zijn.

Visie

Als mentor wil ik mijn cliënten waar nodig ondersteuning bieden. Ik fungeer daarbij als een schakel tussen cliënten en hun familie, maar ook tussen cliënten en verschillende organisaties. Op deze manier kom ik op voor de belangen van de betrokkene die hiertoe zelf niet of niet voldoende in staat is. Vanuit een vertrouwensrelatie met de cliënt neem ik samen met hem of haar beslissingen. Bijvoorbeeld door te kijken of de gegeven zorg in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. De levenskwaliteit van de cliënt staat daarbij altijd voorop. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk regie houdt over zijn eigen leven, zijn of haar kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Ik ga daarbij uit van de normen en waarden en de mogelijkheden die de cliënt heeft. De kracht van een goede wettelijke vertegenwoordiger schuilt in het maken van weloverwogen keuzes!

René Jongen, mentor

Visie

Taken van de mentor

Wat doet een mentor:

 • Geeft advies aan zorgverleners en andere belanghebbende.
 • Ziet er op toe dat u de juiste zorg/begeleiding krijgt.
 • Als u hulp/ondersteuning nodig heeft bekijkt de mentor met u wat mogelijk is.
 • Het nemen van beslissingen en/of instemmen met zorgplannen.

In de praktijk betekent dit dat ik regelmatig bij u langs kom om te zien hoe het met u gaat. Bij het nemen van belangrijke beslissingen zal ik u daarbij zoveel mogelijk ondersteunen en adviseren. Daarbij houd ik rekening met uw belangen. Regelmatig heb ik contact met uw familie en begeleiders/verzorgers om de zorg die u krijgt te bespreken. Of deze bijvoorbeeld overeenkomt met de afspraken die zijn gemaakt met uw zorgverleners. Ik neem daarom ook deel aan het multidisciplinair overleg waarin het behandel/zorgplan wordt geëvalueerd en doelen worden gesteld voor een nieuwe periode.

Wat doet een mentor niet voor u:

 • Mengt zich niet in beslissingen die horen tot de taken van bijvoorbeeld artsen of hulpverleners.
 • Dwingt u geen zorg af die door professionele zorg en/of hulpverleners als zinloos wordt beschouwd.
 • Neemt geen beslissingen die zijn uitgesloten bij de wet zoals: het vragen om euthanasie, onvrijwillige opname, het opmaken van een testament, het erkennen of ontkennen van kinderen, het gebruik maken van uw stemrecht.
 • Neemt geen beslissingen over uw inkomen of vermogen; dat is immers een taak van de bewindvoerder.
 • Verleent geen zorg maar is de regisseur van de zorgverleners.

Verplichtingen van de mentor

Verplichtingen
 • Neemt beslissingen op persoonlijk vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om u zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van de betrokkene te bevorderen.
 • Houdt ook op andere gebieden op het persoonlijke vlak uw belangen in de gaten en geeft u raad. Bijvoorbeeld over de vraag of een echtscheiding moet worden aangevraagd of over de omgang met bepaalde mensen.

Werkwijze

U kunt contact met Coaching op Maat opnemen per email of telefoon; vervolgens maken we een afspraak met u voor een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek. Er kan ook door een familielid, zorgverlener of uw begeleider contact met Coaching Op Maat worden gezocht. Het intakeproces start als u op basis van deze informatie besluit uzelf of een ander als toekomstige cliënt van Coaching Op Maat aan te melden.

Het intakegesprek vindt bij u thuis plaats, daar heeft u al uw gegevens bij de hand en kunnen we samen een eerste inventarisatie maken. Tijdens het gesprek vullen we samen het intakeformulier in en krijgt u uitleg over o.a. taken en bevoegdheden van de mentor, procedure aanmelding bij de kantonrechter, kosten, werkwijze mentor, klachtenregeling.

Na het intakegesprek besluiten we beiden of we de intake voortzetten. Vervolgens help ik u met het aanvragen van mentorschap bij de Kantonrechter. Voor de aanvraag bij de betreffende kantonrechter zijn de volgende formulieren nodig;

Aanvraagformulier ten behoeve van de kantonrechter. Download
Akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen) Download

Na het indienen van de aanvraag volgt er een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens deze zitting worden belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak.

Mentorschap start na de uitspraak van de kantonrechter, op de dag nadat de beschikking door Coaching op Maat is ontvangen, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt. Bij aanvang verstrekt de rechthebbende, de familie of het behandelteam aan de mentor alle informatie die noodzakelijk is. Op dat moment is ook een bedrag voor de intakekosten verschuldigd. Coaching op Maat hanteert de jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) vastgestelde tarieven.

Veel cliënten hebben ook een bewindvoerder; Coaching op Maat werkt werken samen met: MBMB Bewindvoering, Verschure Bewindvoering, ABC-Bewind, 013Bewindvoering, ACN Bewind, Zweistra Beheer en Support Bi.

Werkwijze Coaching op Maat Download

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering en mentorschap zijn m.i.v. 01-01-2017 vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor alleenstaanden:

Intakekosten € 519,40 eenmalig
Jaarlijkse kosten € 91,98 per maand
Voor een 18 tot 23-jarige met jeugd- of psychiatrische hulp € 119,03 per maand
Regeling verhuizing € 324,60

Alle kosten zijn exclusief 21% BTW.

Regelingen

Afhankelijk van uw situatie en inkomen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Klachten

Coaching op Maat streeft er naar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer bereikbaarheid, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening , dan verzoek ik u om hierover contact op te nemen. Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Coaching op Maat een duidelijke klachtenprocedure. Coaching op Maat beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Klachtenregeling Download

Contact

Gegevens


Coaching Op Maat
René Jongen
De Wouwer 6
5052VM Goirle
info@coachingopmaat.org
06 – 28596238
KvK: 17261087

Privacyverklaring


Coaching op Maat is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren

logo nbpm